Windturbines - Provincie zoekt plaatsen voor windturbines

Image
De provincie Oost-Vlaanderen wil meer windturbines in het landschap zoals hier langs de E17
REGIO. Windturbines kunnen niet overal en zomaar geplaatst worden. Daarom dat de provincie Oost-Vlaanderen een bijzonder beleidskader uitschreef. Om een windturbine neer te zetten, zijn verschillende vergunningen nodig (milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning). Er zijn drie overheidsniveaus die hierin zeggenschap hebben: de Vlaamse overheid, de provincie en de gemeente.

Voor de groot- en middenschalige windturbines is het aangewezen dat de Vlaamse overheid het kader bepaalt, de visies van de verschillende provincies op elkaar afstemt, de provincies ondersteunt bij het opstellen van hun visie, de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen goedkeurt en de stedenbouwkundige vergunningen voor turbines van openbaar nut goedkeurt.

Voor grote of middelgrote turbines is het belangrijk  te zoeken naar mogelijkheden om windturbines in aantallen tegelijk (clusters) te plaatsen: hier en daar één windturbine is minder effectief.
De provincie zal het plaatsen van windturbines negatief adviseren wanneer men ze wil plaatsen in de directe omgeving van woonhuizen en woonwijken; in en rond gebieden die vallen onder de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn, het verdrag van RAMSAR, in de VEN-gebieden en de erkende natuurreservaten;  in en rond de bosgordel Maldegem- Stekene, het kreken-en poldergebied, de valleigebieden van de Schelde, Leie, Durme en Dender, de depressie van de Moervaart en het kanaal van Stekene, de beekvalleien van Zuid-Oost-Vlaanderen en op de beboste toppen van de Vlaamse Ardennen en tenslotte ook in en rond beschermde landschappen en in bestaande en mogelijke stiltegebieden.

In de zoektocht naar goede zones om windturbines te plaatsen, houdt de provincie zich het best bezig met het bepalen van zoekzones waar deze turbines kunnen komen, het opmaken van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de coördinatie van de gemeentelijke initiatieven en het verlenen van de milieuvergunning klasse 1.

En wat doen de gemeenten hierbij? Zij maken - in overleg met de provincie - de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op, verlenen de stedenbouwkundige vergunningen voor private turbines en verlenen de milieuvergunningen klasse 2 en klasse 3. De gemeenten werken een gemeentelijk beleid ter zake uit, maken gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen op en verlenen stedenbouwkundige vergunningen.

In Oost-Vlaanderen staan nu op negen plaatsen (Eeklo (3), Gent (4), Kallo en Kruibeke) windturbines. Samen hebben die een vermogen van 48,6 MW, goed voor de stroom van 25.000 huishoudens. De turbine van Kallo is dus van een bedrijf; de andere zijn van de elektriciteitsmaatschappijen. Dit jaar komen er twee windturbineprojecten bij, in Melle en Melsele.

Belangrijk is ook te weten wat er eigenlijk aan groene stroom nodig is. Er wonen in Oost-Vlaanderen een kleine 580.000 huishoudens. Er zijn verschillende internationale afspraken en nationale beleidsvoornemens om in de toekomst bepaalde percentages van de energievoorziening uit hernieuwbare bronnen te halen.

In Vlaanderen wordt gestreefd naar 6 % energie uit hernieuwbare energiebronnen tegen 2010. Als dat omgezet wordt naar de Oost-Vlaamse huishoudens die hun energiebehoefte uit wind zouden halen, dan komen we op 34.800 huishoudens En daar zouden 24 windturbines van 2 MW voor nodig zijn. Maar op te merken is wel, dat de energiebehoefte van de bedrijven niet is meegerekend. Het is zo wel een belangrijke vaststelling dat  Oost- en West-Vlaanderen, en dus ook de Wase regio, door een groter windaanbod ook een omvangrijkere taak te vervullen hebben op dat vlak in Vlaanderen.

De provincie wil zich niet vastpinnen op een bepaald aantal te plaatsen turbines. Er wordt voluit gegaan voor de maximale invulling van alle geschikte locaties. Op korte termijn (2011) verwachten ze een verdrievoudiging van het huidige aantal turbines.

Op drie plaatsen heeft de Vlaamse overheid ruimtelijke plannen opgemaakt waarin windturbines passen. Twee van de drie plannen zijn al definitief: Zone Kruibeke (E17) en Gent (zeehaven/R4) maar Eeklo (N49-E34) is nog niet definitief.
De provincie heeft de mogelijkheid van windturbines voorzien in de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in Zottegem, Ronse, Eeklo, langs de E17 van Lochristi tot Lokeren, langs het kanaal Gent-Brugge bij Schipdonk en in de gemeenten Hamme en Wetteren. Ook in enkele gemeentelijke plannen houdt men rekening met windturbines.

 Wat de kleine turbines betreft  zullen de projecten van burgers, gemeenten, bedrijven of projectontwikkelaars worden ondersteund. In het provinciaal domein Puyenbroeck wil men  een demopark van kleine windturbines inrichten. Het testpark op Puyenbroeck is vooral een demonstratie van microturbines. Deze zouden ook door de gewone burger kunnen geplaatst worden.

Chris Derde daarover: "Dit zijn eigenlijk nog zo goed als alle prototype en nog niet geschikt voor grootschalige toepassing. In Zeeuws-Vlaanderen (Schoondijke) loopt al een jaar een vergelijkend testpark en de resultaten zijn niet zo goed."  (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

De windturbine van het bedrijf GRC in Kallo.REGIO. In het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van het provinciaal beleidskader voor windturbines werden in december 2008 informatie- en...

Voorstelling van de windturbines langs de E17 in Lokeren (foto: informatiebrochure van BredeKop Wind cvba)LOKEREN. Enkele jaren geleden hebben de firma’s Electrawinds en Bredekop Wind elkaar...

WAASLAND/KRUIBEKE. In het weekend van 14 - 15 juni zal overal in Europa de energie van wind worden gevierd. Ook Wase Wind, met de windturbines langs de E17 in Kruibeke, viert mee op zaterdag 14...

PROVINCIE/WAASLAND. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft een voorontwerp van provinciaal beleidskader voor windturbines goedgekeurd. Het voorontwerp werkt een beleidskader uit waarin...

De windturbines langs de E17 in Kruibeke bepalen al geruime tijd mee het Wase landschap, hier bekeken vanuit Haasdonk.PROVINCIE/WAASLAND De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen keurde...

BEVEREN. Mogelijk komen er langs de E17 drie nieuwe windturbines. Het bedrijf Nortech bvba voert een projectstudie. "De drie nieuwe turbines zullen genoeg elektricitieit produceren voor de...