Uit de Beverse gemeenteraad

De gemeenteraad besprak enkele belangrijke punten die door de raadsleden naar voor werden gebracht. Het ging over zwaar vervoer door centrum van Vrasene, over de aanleg van een motorcrosterrein in Verrebroek, het incident na de voetbalmatch KSK Beveren-Lokeren, de zone 30 in Beveren, de nieuwe belasting voor zakenmensen uit het centrum en de migranten in het Beverse zwembad.

Zwaar vervoer Vrasene
In de gemeenteraad van Beveren heeft raadslid Johan Smet uit Vrasene, gewezen op de toename van het zwaar verkeer in de Brugstraat. Dat is een gevolg van het invoeren van het verbod voor zwaar vervoer door het centrum van Nieuwkerken.  Het verkeer dat van de E34 komt, zoekt nu zijn weg  via de Brugstraat richting N70 te Beveren. Het centrum van Vrasene is echter, net als dat van Nieuwkerken,  niet uitgerust voor veelvuldig doorgaand zwaar vervoer. Raadslid Smet wil dat het schepencollege maatregelen treft en heeft het probleem reeds voorgelegd in de gemeentelijke commissie, in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan en mobiliteit. Schepen Marc Van de Vijver betreurde dat buurgemeente Sint-Niklaas in deze aangelegenheid geen contact opnam met Beveren alvorens de maatregel in Nieuwkerken in te voeren. Het probleem van het zwaar vervoer werd volgens hem door de stad doorgeschoven naar een andere gemeente. De schepen zal door de politie laten onderzoeken en controleren, hoe groot het probleem in de Brugstraat is, alvorens er maatregelen in te voeren.   
 
Motorcrossterrein

In Beveren is niemand te vinden voor de aanleg van een motorcrossterrein in Verrebroek in de omgeving van de Expressweg maar niet zo heel ver van de dorpskernen. In de jongste gemeenteraad betoogde raadslid Johan Smet tegen de motorcrossbedoelingen van de provincie en wees er op dat ook in Vrasene grote bezorgdheid heerste. " De gemeente verbiedt het gebruik van grasmaaiers op zondagen en op de Havenschoorweg werd  het verbod ingevoerd voor motorvoertuigen, juist om de geluidshinder te beperken", aldus het raadslid " Is het dan niet hallucinant te vernemen dat de overheid zo dicht bij de kernen een dergelijk terrein plant?" . Maar zo een vaart zal het blijkbaar niet lopen want schepen Boudewijn Vlegels zei dat de bestemming van de gronden waar het crossterrein zou komen, een andere bestemming hebben als transportzone. Het schepencollege van Beveren gaf een duidelijk negatief advies.
 
Incident voetbal
De incidenten na de voetbalmatch KSK Beveren  - Lokeren van vorige zaterdag, hebben het gemeentebestuur van Beveren nog maar eens tot nadenken aangespoord. Vooral nu de Lokerse Supportersfederatie een klacht tegen de politie heeft geformuleerd en het Comit? P wil aanspreken. De SP.A  vraagt zich af hoe een vrij beperkt incident in aanwezigheid van zo'n grote politiemacht, toch nog mogelijk is. Roland Gansbeke wil dat de toestand eens grondig wordt ge?valueerd en dat ook de voorzitter van KSK Beveren het gebeuren openbaar moet veroordelen.
 Volgens Vlaams Belang is het ver gekomen op een voetbalavond. Vroeger kregen de caf?s veel bezoekers, nu sluiten ze uit vrees voor incidenten. De enige caf? die open was kreeg bezoek van hooligans en die gingen niet naar de wedstrijd kijken maar ze waren enkel gekomen om incidenten uit te lokken. Bruno Stevenheydens stelde voor om tegenover de hooligans de "nultolerantie-aanpak' te hanteren en hij wou dat burgemeester Smet sneller de administratieve aanhouding zou uitvaardigen. Maar Smet was daar niet voor te vinden. Hij verdedigde de Beverse politie en bewees dat zij ook na de match tegen Lokeren goed werk had geleverd.
 De SP.A stelden tenslotte voor om de bussen van de bezoekers dichter bij de uitgang te plaatsen. Daar wordt volgens burgemeester Smet aan gedacht en volgend seizoen komt er een nieuwe parkeerplaats langs de Lindenlaan en zullen de bezoekers via een tunnel naar het terrein worden gebracht.
 
Zone 30
Beveren heeft op heel wat plaatsen rond de scholen de zone 30 ingevoerd. De verkeersborden werden nu geplaatst maar volgens gemeenteraadslid Guy Scheers is de signalisatie niet zo goed op te merken door autobestuurders. Ook verkeersschepen Van de Vijver moest toegeven dat de borden niet direct opvallen. Maar er volgen nog ingrepen waarbij de zone-30 borden visueel zullen ondersteund worden. Er was reeds een bijeenkomst met de scholen. In samenwerking met de scholen zal de hele schoolomgeving worden aangekleed in het kader van de zone 30. De gemeente Beveren wil met het invoeren van de zone 30 niet overdrijven.
 
Nieuwe belasting
De gemeente Beveren  heeft een nieuwe belasting ingevoerd voor de zakenlui, vrije beroepen en commerci?le dienstverstrekkers die gelegen zijn in het handelscentrum van de gemeente. Ze kadert binnen de winkelversterkende initiatieven die Beveren wil nemen in de concurrentie met Sint-Niklaas en Antwerpen. Daartoe werd door de handelaars in het centrum, ook de vzw Centrummanagement opgericht en zal een centrummanager worden aangesteld. De gemeente zal deze vzw financieel steunen en begeleiden. Alle plaatselijke handelaars uit de zone zullen een aanvullende financi?le bijdrage leveren en de gemeente vond dat een belasting de meest aangewezen vorm was. Het is een belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten. De opbrengst wordt geraamd op ruim 67.000 euro. De gemeenteraad keurde de belasting goed maar raadslid Paul Crutzen had wel bedenking voor de vrije beroepen die niet te vergelijken zijn met winkeliers. De oprichting van de vzw biedt hen geen meerwaarde en toch moeten zij een groot bedrag aan belasting betalen.  Hij vroeg dat aan te passen.
 De opbrengst van de belasting is niet voor de gemeente maar ze wordt integraal doorgestort aan het centrummanagement.   


Migrantenjongeren.

Vlaams Belang heeft in de Beverse gemeenteraad de problemen in het zwembad met migrantenjongeren tijdens de Paasvakantie voorgelegd. Raadslid Bruno Stevenheydens haalde enkele feiten aan. Burgemeester Smet kon ze niet ontkennen en dat hij zelf ter plaatse kwam tijdens de vakantie, bewijst de ernst van de zaak. Er kwamen bij de politie meerdere oproepen binnen van de redder van dienst of een ander personeelslid van het sportcentrum. Bijvoorbeeld: "Oproep vanuit het sportcentrum moeilijkheden met groepje jongeren van vreemde origine. E?n jonge vreemdeling zonder identiteitsbewijs aangetroffen, werd overgebracht naar commissariaat en opgehaald door vader."
Of : "Oproep van verantwoordelijke zwembad ingevolge moeilijkheden met allochtone jongeren. Zouden zich arrogant gedragen en allerlei baldadigheden uithalen. Verantwoordelijke vraagt voor extra toezicht de komende dagen".
Kort nadien wordt de politie opnieuw verwittigd voor moeilijkheden in het zwembad. Een
groepje van 12 tal allochtonen wordt aangesproken op hun gedrag. De politie
wordt onbeschoft te woord gestaan door de allochtonen. Ze minimaliseren hun
gedrag en zijn voor geen rede vatbaar. Ze werden door de politie verzocht het
zwembad te verlaten wat ze met veel tegenzin deden. Vijf jonge mensen uit
Antwerpen werden ge?dentificieerd. Aangifte diefstal twee fietsen aan het zwembad in de loop van de namiddag.
Tot zover de tussenkomsten van de politie aan het zwembad de voorbije
paasvakantie." Allochtone jongeren uit Antwerpen kwamen met het openbaar vervoer naar Beveren. Ze veroorzaakten telkens moeilijkheden en toonden geen respect voor andere bezoekers. Onderhoudspersoneel werd bekogeld met schoenen. De politie moest tussen komen en hen verzoeken het bad te verlaten.
 Tussen 14 en 22 u werd bij de politie een ploeg van 2 geori?nteerd naar het zwembad, de sportterreinen en de pleintjes. De Beverse politie heeft nu voorgesteld verder overleg te plegen met de verantwoordelijken van Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen
om zo toch enige druk op de jongeren uit te oefenen.
Op vraag van Bruno Stevenheydens werd ook gezegd dat er bewakingscamera's zullen geplaatst worden. Vlaams Belang stelde verder ook voor om tijdens de volgende vakantieperiode goed uit te kijken of gekende herrieschoppers opnieuw naar het zwembad komen zodat hen onmiddellijk de toegang kan ontzegd worden.(F)