Gevolgen van aanleg parallelwegen E34 goed besproken

Image
Ter hoogte van Zwijndrecht sluit de parallelweg aan op de E34 richting Antwerpen.
ZWIJNDRECHT. Er wordt momenteel gewerkt aan een Plan MER voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Parallelweg E34'. Het is een aanvulling op het reeds opgemaakt Plan MER Haven. Het is de bedoeling dat iedereen kan meedenken over de noodzakelijke inhoud van MER en de te onderzoeken effecten bij de uitbouw van een parallelweg naast de E34.

In het kader van de publieke consultatieronde in verband met parallelwegen langs de E34 (Expresweg)werd een gemeentelijke commissie gewijd aan de bedoelingen met een Plan MER (Milieu Effect Rapport) en het Ruimtelijk Uitvoeringsplan daaromtrent. De door de Vlaamse overheid (departement Mobiliteit en Openbare Werken) uitgetekende nieuwe parallelwegenstructuur langs de E34 loopt wel grotendeels op Bevers grondgebied maar ook Zwijndrecht is daar bij betrokken.

Vanaf de kruising met de N451 (Kieldrecht-Vrasene) tot in Zwijndrecht. Bedoeling is om zowel aan de noord- als aan de zuidkant van de E34 telkens 2 bijkomende rijvakken en een pechstrook aan te leggen met ronde punten bij de op- en afritten in Vrasene en Melsele.

Image
De kluifrotonde. Het verkeer verlaat de parallelweg Keetberglaan en rijdt de viaduct op die uitkomt op de E34 richting Antwerpen. Rechts komt het verkeer er op vanuit het Zwijndrechtse havengebied Canadalaan.
Bovendien stelt de Vlaamse overheid voor de bestaande aansluiting tussen de E34 en de R2 in Beveren (op- en afrit naar Liefkenshoektunnel) sterk in oppervlakte te vergroten en een bijna even groot nieuw aansluitingscomplex aan te leggen tussen de E34 en de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg van de Waaslandhaven nabij Stenengoot. Deze twee ‘druppels’ snijden diep in in het landbouwgebied en de open ruimte (met o.a. Singelberg) tussen de E34 en de woonkernen van Beveren en Melsele. Voor Zwijndrecht stellen zich minder ingrepen maar de gemeente is er wel bij betrokken.

De bedoeling van het MER is ook onderbouw geven aan de noodzaak van het voorgenomen plan en daar is de bevolking ook bij betrokken. Tevens zullen milderende maatregelen en randvoorwaarden worden bepaald die in het RUP moeten zitten.

In verband met de verantwoording van het Plan MER wordt verwezen naar het grootste deel van het verkeer dat er oost-west langs komt en waarvoor de Schelde en de dokken barrières zijn. De capaciteit van het hoofdwegennet is volzet en tenslotte moet over een RUP ook nagedacht worden omdat de uitbouw van Waaslandhaven zich voortzet met het gevolg dat de verkeersdruk verhoogt.

Image
De parallelweg komt via een viaduct naar de E34. In de richting van Waaslandhaven is die er niet nodig.
De toenemende verkeersintensiteiten moeten worden opgevangen maar meteen moet het verkeer ook gescheiden worden in functie van de verkeersveiligheid. Er is de E34 en er zijn de parallelwegen. Komt er naar de toekomst ook nog bij dat er een permanente verkeersdoorstroming moet gegarandeerd worden in functie van het ontsluiten van de containerterminals die er in de Waaslandhaven zijn. Maar ook bij ongevallen e.d. zou er moeten een goede verkeersdoorstroming moeten blijven. Dat alles behoort bij de doelstelling van het project.

Het project rond parallelwegen E34 zal dus ook aandacht moeten hebben voor de uitbreiding van de Waaslandhaven, voor het scheiden van verkeersstromen waarvan er tot het havenverkeer behoren én tot het kernverkeer van de dorpen. Het zal er ook op aan komen de lokale wegen minimaal te belasten. En waar ook aandacht moet heen gaan is naar een geluidsbuffering. Bovendien willen de initiatiefnemers ook aandacht schenken aan een goede inpassing in het landschap. Langs de kant van Melsele bv. zijn er nog akkers, weilanden en tuinbouw.

Bij de mogelijke alternatieven, die nog in studie zijn, wordt o.a. gekeken naar een primaire weg volledig aan de noordzijde (kant haven) en voorzien van pechhavens i.p.v. een doorlopende pechstrook.

Image
Er zal ook rekening moeten gehouden worden met het landschap, fruitbomen, serres, akkers…
Ook de directe koppeling E34 – R2, ter hoogte van het Beverse gedeelte, is mogelijk. Andere mogelijke alternatieven die worden voorgesteld zijn, naast het scheiden van haven - en kernverkeer, ook het niet realiseren van parallelwegen tussen het knooppunt Melsele en de kluifrotonde (eigenlijk twee rotondes bij elkaar)aan de Canadastraat te Zwijndrecht. Bij zo’n dubbele rotonde is het verkeer in alle richtingen mogelijk is en zo het Zwijnderchtse havengebied perfect kan ontsloten worden. Trouwens, het havengebied Zwijndrecht is zo goed als volledig ingevuld en voor containertrafiek valt er niets te verwachten. Dat havengebied brengt ook niet veel verkeer mee. Het wordt bewezen door het versmallen van de Keetberglaan naar 2 x1 rijvakken i.p.v. 2 x 2.

effecten

Het is altijd goed praten over ingrepen in de verkeersstructuur maar het is ook goed om er de effecten bij te nemen. Het mag niet vergeten worden te kijken naar de mogelijke belasting van de lokale wegen en de kernen van de omliggende gemeenten. De invloed van de windrichting bij geluidsverstoring. Vraag dat maar in Zwijndrecht waar de E17 en de E34 van zich laten horen bij een bepaalde windrichting. Ook de visuele verstoring, niet enkele in de richting van de haven, maar ook in de context van de Wase polders.

Het is dus onaanvaardbaar dat er landschappelijk negatieve invloeden zullen zijn en het is nog meer onaanvaardbaar dat lucht- en geluidshinder pas onderzocht worden als de verkeersoplossing er is.
Op vlak van milderende maatregelen is groene gemeente Zwijndrecht reeds vragende partij om groenaanplantingen aan te leggen die een filtrerende werking hebben op de luchtvervuiling. Ze vraagt ook de aanleg van bufferstroken en schermen langs de E34 (Rolf Duchamps)

Image
De gemeente Zwijndrecht zal aandringen voor geluidschermen. We zien de woningen op geringe afstand.

Image
De huidige situatie waarbij de Keetberglaan op 1 rijvak wordt gebracht, links de E34(Expressweg) en een breed en veilig fietspad.

Image
De parallelweg zuid tussen Zwijndrecht en Melsele.

Image
Op de zuidelijke parallelweg is het veilig voor fietsers en brommers. Ook wagens mogen er langs komen.

 

 

Lees ook:

STEKENE. Sp.a-Stekene wil het aantal voertuigen tellen dat de zuidelijke parallelweg van de E34 gebruikt. Volgens de partij is verkeerssituatie er door putten in de weg en toenemend verkeer...

BEVEREN. Op vraag van het Beverse gemeenteraadslid Kristien Hulstaert (Groen!) werd de publieke consultatieronde over de plannen voor een nieuwe parallelwegenstructuur langs de E34 door de bevoegde...

BEVEREN. Kristien Hulstaert, gemeenteraadslid voor Groen! vroeg om uitleg over het aanleggen van parallelwegen langs de E34 en de bijhorende consultatieronde. De Vlaamse overheid stelt de aanleg van...

STEKENE. In 2011 wordt de afrit van Kemzeke op de E34 verlengd en ontdubbeld. Dit jaar worden al markeringen aangebracht die het verkeer op de afrit en het rondpunt beter moeten begeleiden. De...

Hoe het met de mobiliteit rond Antwerpen ook verder gaat, het Waasland wil het mobiliteitsplan dat voor de regio voorligt, blijven volgen. Het verkeer op de E17 en hier op de E34 blijft druk.REGIO....

STEKENE/KEMZEKE. Wie de afrit van de E34 naar Stekene, Kemzeke of Nederlandse grens, op drukke momenten tijdens de spits reeds heeft genomen weet dat het daar aanschuiven is en bovendien ontstaan er...