Beverse bevolking mocht zich nog niet uitspreken over uitbreiding E34

BEVEREN. Kristien Hulstaert, gemeenteraadslid voor Groen! vroeg om uitleg over het aanleggen van parallelwegen langs de E34 en de bijhorende consultatieronde. De Vlaamse overheid stelt de aanleg van een nieuwe parallelwegenstructuur langsheen de E34 voor in het kader van de uitvoering van het strategisch plan voor de haven van Antwerpen. Over dit voorstel moeten de betrokken gemeenten een publieke consultatieronde organiseren. De gemeente Beveren heeft dit tot op heden nog niet gedaan ondanks de grote impact van de plannen op het resterende landbouwgebied en de open ruimte tussen de E34 en de woonkernen van Beveren en Melsele. Wat was er dan wel loos?

In alle andere bij de plannen betrokken buurgemeenten (Antwerpen, Zwijndrecht en Sint-Gillis) werd - zoals voorgeschreven - via de gemeentelijke website een publieke consultatieronde opgestart. Bedoeling is dat de bevolking en het betrokken middenveld input kunnen leveren voor de milieubeoordeling die van deze plannen gemaakt zal worden. Welke milieueffecten moeten worden onderzocht? Welke mogelijke alternatieven moeten mee in rekening worden genomen?
Kristien Hulstaert: "De consultatieprocedure wordt in de andere gemeenten al afgesloten begin juni. In Beveren is ze nog niet eens opgestart. Daardoor blijft de Beverse bevolking verstoken van het recht op inspraak in de beoordeling van de uitgetekende plannen. En dat ondanks de grote impact van de plannen op het resterende landbouwgebied en de open ruimte tussen de E34 en de woonkernen van Beveren en Melsele."

Het gemeenteraadslid van Groen! riep het gemeentebestuur vooreerst op om zeer dringend werk te maken van een publieke consultatieronde over de plannen voor de E34. De bekendmakingsprocedure voor het gewestelijk RUP "parallelwegen E34", had normaal gezien op 3 mei op de website van de gemeente moeten verschijnen. De burgemeester bevestigde dat dit een vergetelheid was van de administratie en verontschuldigde zich daarvoor.

Meer fundamenteel stelt Kristien Hulstaert zich ook vragen bij de plannen zelf. "De draagkracht van de gemeente Beveren is niet oneindig. Samen met de in het mobiliteitsplan van de Wase burgemeesters voorgestelde verbreding van de E17 dreigt de uitbreiding van de E34 het woongebied Beveren/Melsele te reduceren tot een wooneiland tussen twee grote autosnelwegen in. Beveren ondervindt nu de gevolgen van de ongebreidelde uitbreiding van de haven die door het gemeentebestuur steeds wordt verdedigd."

Ze wees o.m. aan dat de gemeente actief medewerkt bij het verdwijnen van Doel voor het economisch zinloze Saeftinghedok. Met de plannen voor de uitbreiding van de E34 wordt de symbolische grens doorbroken die de E34 altijd is geweest tussen het havengebied en de woongebieden Beveren/Melsele. "En dat is te betreuren", ging Hulstaert verder, " Omdat er verschillende mogelijkheden bestaan om de parallelwegenstructuur langs de E34 zo te plannen dat de impact van nieuwe infrastructuur op het gebied ten zuiden van de E34 beperkt blijft. Dat kan o.m. door parallelwegen vooral aan de noordkant van de E34 aan te leggen en de inrichting van de 2 geplande druppels te herdenken of te vervangen door andere mogelijke aansluitingen." (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

STEKENE. Sp.a-Stekene wil het aantal voertuigen tellen dat de zuidelijke parallelweg van de E34 gebruikt. Volgens de partij is verkeerssituatie er door putten in de weg en toenemend verkeer...

BEVEREN. Op vraag van het Beverse gemeenteraadslid Kristien Hulstaert (Groen!) werd de publieke consultatieronde over de plannen voor een nieuwe parallelwegenstructuur langs de E34 door de bevoegde...

Ter hoogte van Zwijndrecht sluit de parallelweg aan op de E34 richting Antwerpen.ZWIJNDRECHT. Er wordt momenteel gewerkt aan een Plan MER voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan...

STEKENE. In 2011 wordt de afrit van Kemzeke op de E34 verlengd en ontdubbeld. Dit jaar worden al markeringen aangebracht die het verkeer op de afrit en het rondpunt beter moeten begeleiden. De...

Hoe het met de mobiliteit rond Antwerpen ook verder gaat, het Waasland wil het mobiliteitsplan dat voor de regio voorligt, blijven volgen. Het verkeer op de E17 en hier op de E34 blijft druk.REGIO....

STEKENE/KEMZEKE. Wie de afrit van de E34 naar Stekene, Kemzeke of Nederlandse grens, op drukke momenten tijdens de spits reeds heeft genomen weet dat het daar aanschuiven is en bovendien ontstaan er...