Voorontwerp provinciaal beleidskader voor windturbines goedgekeurd

PROVINCIE/WAASLAND. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft een voorontwerp van provinciaal beleidskader voor windturbines goedgekeurd. Het voorontwerp werkt een beleidskader uit waarin zoekzones voor de inplanting van windturbines worden vastgelegd. 

Tijdens de zitting van de provincieraad op 14 mei werd voorgesteld om het provinciaal ruimtelijk structuurplan te herzien zodat het beleidskader in het structuurplan kan worden opgenomen. Provincie Oost-Vlaanderen ontwikkelt een positief en actief beleid rond windenergie.

Door de klimaatverandering is een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en een omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen met zon, wind en water noodzakelijk. De zoektocht naar bronnen van alternatieve 'groene energie' veroorzaakt een expansie van de 'windmarkt'. Eind 2007 werden in Oost-Vlaanderen, in de Gentse kanaalzone, Kallo en langs de E17 in Kruibeke, 24 windturbines geïnstalleerd met een totaal vermogen van 49 MW.

Ondanks de hoge vraag naar hernieuwbare energie en de grote interesse van elektriciteitsmaatschappijen, projectontwikkelaars, bedrijven, … komen windturbineparken echter zeer moeilijk van de grond. Vaak is immers een ruimtelijke herbestemming noodzakelijk voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. Dat is bijvoorbeeld het geval voor inplanting van windturbines in landbouwgebied langs grootschalige infrastructuren zoals autosnelwegen. Daarnaast moet ook de impact op de natuur en het leefmilieu en op het omliggende landschap steeds in rekening worden gebracht. En binnen een reeds dichtbebouwde provincie is dat geen gemakkelijke opdracht.

De provincie Oost-Vlaanderen heeft nu een voorontwerp van beleidskader uitgewerkt dat de inplanting van windturbines op een ruimtelijke en landschappelijk verantwoorde manier moet ondersteunen. De provincie wil ook het maatschappelijk draagvlak t.o.v. windturbines behouden en versterken. Hiervoor zullen onder meer informatieve folders voor particulieren en bedrijven worden verspreid en (uitleenbare) tentoonstellingen worden ontwikkeld i.s.m. het provinciaal Molencentrum MOLA in Wachtebeke.

Het voorontwerp van beleidskader dat nu voorligt, geeft de zoekzones wee, waar afgewogen kan worden of windturbines kunnen worden ingeplant. Hierbij wordt uitgegaan van o.a. een aantal ruimtelijke en landschappelijke eisen. Het plan zal specifiek worden getoetst aan de eisen van de luchtvaart. Ook de aanwezige vogeltrekroutes worden bekeken. Verder wordt rekening gehouden met de bestaande visies voor de Gentse kanaalzone, de Waaslandhaven en het Meetjesland.

Het beleidskader vormt de basis voor het ruimtelijk planningsbeleid waarop het gemeentelijk en provinciaal bouw- en milieuvergunningenbeleid zich moet richten. Op deze wijze wordt een lukrake inplanting onmogelijk en wordt de maatschappelijke aanvaarding van windturbines verhoogd. Specifieke milieu-eisen zoals geluidshinder en slagschaduw zullen op een meer gedetailleerd niveau, nl. in het kader van de vergunningsaanvraag, worden onderzocht.

Er volgt een uitgebreide adviesronde voor het ontwerp beleidskader in het najaar van 2008. Het Vlaamse gewest, gemeentebesturen, projectontwikkelaars, beheerders van het distributienet, … kortom alle belangenhebbenden, zullen uitgebreid geconsulteerd worden. Het ontwerp beleidskader wordt ook opgenomen in het provinciaal ruimtelijk structuurplan en vervolgens vertaald in ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Ten slotte is er gelijktijdig met het ontwerpen van het beleidskader, gestart met een onderzoek naar de mogelijke inplantingsplaatsen voor windturbines binnen de lopende provinciale planningsprocessen.

Wase wind

Waaslander Chris Derde van 'Wase Wind' die de windturbines langs de E17 in Kruibeke uitbaat, looft de provincie Oost-Vlaanderen met de visie rond windenergie en hij noemt het goed dat een provincie het voortouw neemt.
"In Nederland is dat succesvol gebleken. Oost-Vlaanderen is op Vlaams niveau het best bezig. Ook de Vlaamse regering neemt stappen om de knelpunten voor meer windenergie weg te werken", aldus de Waaslander.

'Wase Wind' was in april nog medeorganisator van de internationale conferentie over windenergie waar nog maar eens het belang en toekomstmogelijkheden van windenergie uit de verf kwamen. "De sector van de windenergie in Vlaanderen groeit jaarlijks met zo'n 30 tot 40%, en zal dat groeiritme ook de volgende 5 tot 10 jaar aanhouden.", zei Chris Derde, ook voorzitter van de Vlaamse Windenergie Associatie is. Maar ondanks de forse groei heeft onze regio toch nog heel wat achterstand in te halen tegenover andere Europese regio's.

Op zaterdag 14 juni organiseert Wase Wind een opendeur aan de windturbines langs de E17 te Kruibeke. Waaskrant zal daarover de passende informatie brengen. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

De provincie Oost-Vlaanderen wil meer windturbines in het landschap zoals hier langs de E17REGIO. Windturbines kunnen niet overal en zomaar geplaatst worden. Daarom dat de provincie Oost-Vlaanderen...

De windturbine van het bedrijf GRC in Kallo.REGIO. In het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van het provinciaal beleidskader voor windturbines werden in december 2008 informatie- en...

Voorstelling van de windturbines langs de E17 in Lokeren (foto: informatiebrochure van BredeKop Wind cvba)LOKEREN. Enkele jaren geleden hebben de firma’s Electrawinds en Bredekop Wind elkaar...

WAASLAND/KRUIBEKE. In het weekend van 14 - 15 juni zal overal in Europa de energie van wind worden gevierd. Ook Wase Wind, met de windturbines langs de E17 in Kruibeke, viert mee op zaterdag 14...

De windturbines langs de E17 in Kruibeke bepalen al geruime tijd mee het Wase landschap, hier bekeken vanuit Haasdonk.PROVINCIE/WAASLAND De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen keurde...

BEVEREN. Mogelijk komen er langs de E17 drie nieuwe windturbines. Het bedrijf Nortech bvba voert een projectstudie. "De drie nieuwe turbines zullen genoeg elektricitieit produceren voor de...